Начало

Не може лекар, работещ в държавна болница, до обед да е там, а следобед - при конкуренцията


Дата: 2021-04-16 13:24


 

Коментар на Доц. Красимир Ангарски, финансист, бивш министър без портфейл в правителството на Стефан Софиянски и един от бащите на валутния борд в България (1997 г.), осъществил българската банкова консолидация през 1994-1995 г., а през последните над 10 години икономически директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ в София

Преди години обсъждахме, че 200 болници са много за България. Сега са над 360, но никой не решава този проблем. В тази разработка сме се опитали да развием възможности за оптимизиране на разходите в здравеопазването и подобряване качеството на медицинските услуги—чрез консолидация на девет болници, разположени една до друга в центъра на София.

Тя може да послужи като пилотен проект за консолидиране на болниците в цялата страна.


Избраните болници в миналото са били част от Медицинска академия. Всички те са на територия от 1 кв.км, в над 15 сгради с РЗП над 134 хил. кв.м. Четири от болниците се помещават заедно в две от сградите. Общо в тях функционират 66 клиники, в които има 81 отделения с над 540 кабинета, 2281 легла, 52 операционни зали и 3 спешни отделения. Общият брой на персонала е 4155 души по щат, в това число 192 хабилитирани лица. Заетите в административно-стопанските блокове са 575. В деветте болници годишно се обучават над 4700 студенти, стажанти, специализанти и др.


Годишно през тях преминават над 327 хил. пациенти. Медицинските специалисти, работещи по 55 специалности и по 280 клинични пътеки, на практика извършват лечение по всички специалности с изключение на онкология, ортопедия и травматология.

В момента деветте болници разполагат с 52 операционни зали, 4 компютърни томографа, в това число един ПЕТ скенер, един компютърен томограф от най-висок клас и два от среден клас, два ядрено-магнитни резонанса, един кибернож, пет ангаографа, 8 клинични лаборатории, 7 микробиологични лаборатории, 6 лаборатории по обща и клинична патология, 1 лаборатория за терапевтичен лекарствен мониторинг, 1 имунологична лаборатория и 1 лаборатория по паразитология. В административно-стопанските блокове (АСБ) в болниците са обособени отдели—финансово-счетоводен, човешки ресурси, обществени поръчки, регистратура, медицинска статистика, деловодство, пералня, стерилизационна, транспорт, техническа служба, почистване и др. За една година се изготвят над 60 нормативно изисквани отчета, които се изготвят и в останалите болници и общо стават над 600, в които не се включват текущите аналитични и други справки и информации, искани от различни органи.

От деветте болници само една е с положителен финансов резултат. Много болници са задлъжнели с десетки милиони левове, с лизинга, с кредити и в близките години ще започнат множество фалити. С лимитите, наложени заради новите играчи на пазара, през последните години приходите на болниците спаднаха с 15 - 20 %.

Централизирани поръчки за дейности

Този проблем може да се разреши по подобие на схемата при покупката на лекарствата—чрез централизирани обществени поръчки. Здравната каса може да организира обществени поръчки за покупка на отделни дейности. Например за даден вид операции лимитът е 5000 или 7000 годишно. Обявява се обществена поръчка с критерии и се избират най-добрите, като поръчката се изпълнява от няколко изпълнителя. Явяват се частни, държавни и други болници. Всеки си казва възможностите за обеми, количество и условия. Който бъде избран, ще е спокоен, че всичко ще му се плати и ще получи пациентите.

Освен това не може лекар, работещ в държавна болница, до обед да е там, а следобед—при конкуренцията.

Всеки има право на допълнителен труд, но един лекар може да изпълнява допълнителни дейности в здравното заведение, в което е на трудов договор. Същата е схемата и с частните практики — прехвърлят се пациенти от държавното към частното, което е конфликт на интереси. Инвестира се предимно в „най-сладките“ и добре платени дейности.

Освен това някои болници подбират само леките случаи, а тежките случаи изпращат в държавните болници. Преди две години изчислих, че само от тежки случаи—лежали по-дълго от срока на една пътека, „Света Екатерина“ е загубила 3.5 млн. лв.

В здравната система винаги ще има недостиг на средства, но ако имаме 100 вместо 400 болници, натоварени и обединени и с научен потенциал, където пациентът влиза и се регистрира само веднъж, нещата ще са много различни.

Какви са вариантите при избраните болници

  • Вариант 1. Обединение на администрациите чрез гражданско дружество – не е възможно да се реализира не само поради юридически проблеми, но и защото ще доведе до запазване на персонала и несигурно намаление на разходите.


  • Вариант 2. Обединение само на спомагателните дейности чрез гражданско дружество —трябва да се подходи много внимателно, за да се избегнат всякакви рискове.


  • Вариант 3. Обединение чрез вливане. Вариантите основно са два: консолидация в две болници— една детска болница и една за възрастни, или най-успешният вариант— консолидация на 9-те болници в една—Обединена университетска болница.


При този вариант по естествен път ще се съкрати част от администрацията и ще се премахнат дублиращите се дейности. Той може да се реализира на два етапа. Първият е вливане на петте малки болници с под 10 млн. лв. приходи в големите болници, при което ще се натрупа опит за втория етап—създаване на консорциум от останалите големи болници. Тъй като собственик на капитала и на 9-те лечебни заведения е Министерството на здравеопазването, за започване на процедурата е необходимо министърът да приеме решение за преобразуване на болниците чрез вливане. Възможностите за икономия на разходи при обединена болница са значителни—от девет съвета на директорите — икономия от 550 000 лв. годишно от разходи за възнаграждения. От 8 клинични лаборатории— 1 клинична лаборатория (икономия от 1 млн. годишно). От 7 микробиологични лаборатории—1 микробиологична лаборатория (икономия от 500 000 лв.), от 7 патоанатомии— 1 патоанатомия (икономия от 600 000 лв. годишно). Договаряне на доставки на по-ниски цени за сметка на по-големи обеми (5% намаление за 40 млн. лв. медикаменти и консумативи, което е икономия от 2 млн. лв. годишно). Същият подход трябва да се приложи за всички останали доставки.

От премахване на всички дублирани дейности, в това число и медицинските, може да се постигне икономия от над 5 млн. лв. и да се редуцира административният персонал с 50%.

Чрез консолидацията ще бъде структурирана най-голямата и най-многопрофилна болница в България, без конкуренция в кадровия потенциал и медицинска експертиза, ще бъдат използвани оптимално възможностите на високотехнологичната апаратура и сградния фонд, ще бъдат премахнати дублиращите се структури, изостаналите в областта на медицинската апаратура и специалисти болници рязко ще подобрят развитието си. Така обединената болница ще постигне икономия от мащаба и ще се конкурира успешно с другите големи болници.

Една такава консолидация би могла да получи политическа и експертна подкрепа, в това число и международна — от Европейския съюз и Световната банка. Опитът от нея ще се ползва за цялата страна. Тя следва да се извърши едновременно със структурната реформа в здравеопазването. По-точно да се регламентира на какви нива какви
медицински услуги ще се оказват и дали ще се работи на база застраховки или клинични пътеки.

Не е нужно да се закриват сегашните болници по места, а трябва да се развиват като медицински центрове за оказване на първа помощ.

Десет големи окръжни болници за по-сложните медицински услуги, а най-тежките и сложни, включително и науката, да се концентрират в няколко университетски болници. Несъмнено ще трябват значителни средства за това преструктуриране на болничната помощ, което в момента има възможност да се финансира по европейските програми
(„План за възстановяване и устойчивост“, раздел „Здравеопазване“).

Още по-голяма ефективност ще се получи, ако в реформата се предвиди създаването на Болнична консолидационна компания, която да управлява болниците и държавната собственост в тях. Законът трябва да даде възможност на болниците да имат филиали в страната. Един такъв проект би имал противници, най-вече от мениджърите на болници, но при запазване на техния интерес това може да се преодолее.

Автор: БАЗП  Източник: КАПИТАЛ

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 4489

Партньори